Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot                PAM-Liikealan Keski-Suomen osasto ry. 043
                                                                                         Kalevankatu 4, 3 krs    40100 Jyväskylä
                                                                                         pam043jkl(at)gmail.com

Henkilörekisterin nimi                                    Jäsen- ja yhteystietorekisteri

Oikeusperusteet                                        
Ammattioston henkilötietojen käsittelytoimien oikeusperusteet jäsen- ja yhteystietorekisterissä:
- jäsenyyden hoitaminen: sopimus (jäseneksi liittyminen)
- markkinointi: oikeutettu etu
- koulutukset ja tapahtumat: sopimus (ilmoittautuminen) suostumus
- järjestötoiminta: sopimus (jäseneksi liittyminen, järjestö- tai luottamustehtävän vastaanottaminen)

Käyttötarkoitus                                          
Ammattiosaston tarkoituksena on toimia palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevien palkansaajien, ammattiin opiskelevien, pelkästään itsensä työllistävien ammatinharjoittajien ja yrittäjien sekä työttömien taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämänlaadun parantamiseksi osaston sääntöjen 2 §:ssä kuvatuilla tavoilla.

Toiminnassaan ammattiosasto käsittelee jäsentensä ja asiakkaidensa henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin.

  Jäsensuhteiden ja järjestötoiminnan hoito:
- jäsenyyden hoitaminen, jäsenpalvelu ja -neuvonta sekä palautteen käsittely
- toiminta, hallinta, analysointi ja kehittäminen
- viestintä, kampanjat sekä markkinointi

  Toiminnan ja palveluiden suunnittelu ja toteutus:
- toiminnan ja palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen, kuten
             - koulutukset ja tapahtumat
             - jäsenetujen tarjoaminen
- jäsenten tunnistaminen
- tietojärjestelmissä käyttöoikeuksien hallinta sekä käytönvalvonta
- toiminnan ohjaus, laadun varmistaminen ja virhetilanteiden selvittäminen
- palvelun ja tapahtumien todentaminen, raportointi ja analysointi

   Turvallisuus:
- tietojen käytettävyyden, eheyden, luotettavuuden ja jatkuvuuden varmistaminen
- riskienhallinta sekä väärinkäytös- ja ongelmatilanteiden ehkäisy, havaitseminen, selvittäminen ja niistä johtuvat toimenpiteet
- oikeudenturvan varmistaminen sekä lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvollisuuksien toteuttaminen

Tietosisällöt                                               
Rekisteröitynä jäsen- ja yhteystietorekisterissä käsitellään seuraavien henkilötietoryhmien tietoja:

   Jäsenet
- ammattiosaston jäsenet

   Ei-jäsenet
- entiset jäsenet
- ei jäsenet

Ammattiosaston yllä kuvattujen tehtävien ja käyttötarkoitusten toteuttamisessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä:

- tunnistamis- ja yksilöintitieto kuten jäsennumero
- yhteystieto
- jäsenyystietiedot kuten jäsenyyden laji, ammattiosasto, työpaikka
- luottamus- ja edustustehtävätiedot
- palvelu- ja tapahtumatieto

Evästeiden käyttö                                       Ei evästeitä käytössä.

Säännönmukaiset tietolähteet                     
Jäsen- ja yhteystietorekisteriin saadaan henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, jotka PAM-liitto toimittaa liittymissopimuksen perusteella. Lisäksi tietoja saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään.

PAM-liitto ylläpitää tietojen laatua päivittämällä henkilötietoja tietopalvelusta, kuten postin osoitetietopalvelusta.

Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät        
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko                    
Ammattioston toiminnassa ei tehdä EU tietosuoja-asetuksen tarkoittamia automatisoituja päätöksiä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekiströidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.

Henkilötietojen siirrettävyys                        
Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on itse toimittanut sopimukseen tai suostumukseensa perustuen. Rekisteröidyn pyynnöstä kyseiset tiedot voidaan siirtää myös toiselle rekisterinpitäjälle, jolla on valmius ottaa kyseiset henkilötiedot vastaan tietoturvallisesti. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään. Pyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.

Oikeus tietojen oikaisuun                           
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan ja täydentämään virheellisiä tai puutteellisia tietojaan sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna tietojen oikaisupyynnöllä. Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja kuvata oikaistavat tiedot. Oikaisupyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.

Rajoitusoikeus                                           
Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä EU tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää pyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään ja yksilöidä rajoitettavat tiedot. Rajoituspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna.

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Kiellot ja suostumukset eivät koske jäsenviestintää, joka ei sisällä markkinointia.

Henkilötietojen säilytysajat ja hävittämien
Jäsenten henkilötieto poistetaan, kun käsittely- ja käyttötarve poistuu.
Koulutusten ja tapahtumien osalta tapahtumatiedot poistetaan, kun käsittely- ja käyttötarve poistuu.

Rekisterin suojauksen periaatteet                
Ammattiosasto varmistaa kattavin teknisin, fyysisin ja hallinnollisin suojatoimin henkilötietojen tietoturvallisuudesta. Henkilötietoa saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt. Tietojen eheydestä ja luotettavuudesta huolehditaan ja tiedot ovat saatavilla käyttötarkoituksiinsa kun niitä tarvitaan. Tietoturvallisuuden toteuttamisesta huolehditaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta alkaen kaikissa henkilötietojen käsittelyn elinkaaren vaiheissa - aina tietojen tietoturvalliseen hävittämiseen saakka. Ammattiosasto varmistuu kattavin sopimuksin ja oheistuksin sekä riittävin tarkastuksin myös ammattiosaston lukuun toimivien tietoturvallisesta henkilötietojen käsittelystä.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle          
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä laittomiksi arvioimistaan henkilötietojen käsittelytoimista valitus Tietosuojavirastolle. Lisätietoja valitusoikeuden toteuttamisesta www.tietosuoja.fi.